top of page

SP Automotive GmbH

Produkter

Allmänna villkor

§ 1 Allmänna bestämmelser

1. Dessa Allmänna villkor gäller endast företagare (kunder) i den mening som avses I § 14 BGB.

2. Erbjudanden, leveranser och anda tjänster utförda av SP Automotive GmbH sker endast i enlighet med dessa Allmänna villkor (AGB).

3. De komersiella villkoret som kommer i konflikt med eller avviker från dessa Villkor, särskilt kundernas köpvillkor, anses vara godkända av oss bara med vårt tydliga skriftliga medgivande.

4. Godtagandet av de beställda varorna ska i alla fall anses som godkännandet av dessa villkor.

5. Dessa villkor gäller alla framtida och liknande transaktioner med kunder.

 

§ 2 Erbjudande och kontrakt

1. Alla våra erbjudanden är icke bindande, om inte annat uttryckligen anges. Även inom ramen för en nuvarande affärsrelation ska kontraktet ingås endast efter att vi bekräftar kundens beställning i skriftlig form (även via fax eller e-post) eller levererar en vara. Innehållet i leveransavtalet regleras av vår beställningsbekräftelse. Vid omedelbar leverans kan beställningsbekräftelse ersättas med fakturan.

2. Kontraktsföremålet omfattar endast den sålda produkten med egenskaper och användningsområde som anges i köpeavtalet och (om det krävs) med produktbeskrivningen som bifogas till beställningskräftelsen.

3. Informationen som anges i handlingar som hänvisar till erbjudandet, t.ex. illustrationer, ritningar, vikter och storlekar, samt informationen om användbarheten av den levererade produkten ska anses vara bekräftad om den uttryckligen anges i skriftlig form.

4. När det gäller gifter och andra ämnen som används i enlighet med rättsregler eller bestämmelser, ska kundens beställning betraktas samtidigt som påståendet att dessa ämnen ska användas för godkända ändamål i den mening som beskrivs ovan.

 

§ 3 Inlämnade handlingar

Vi förbehåller oss äganderätten och upphovsrätten till alla handlingar från vår kund i förhållande med beställningsmottagningen som t.ex. kostnadsberäkningar, erbjudanden, ritningar och övriga handlingar. Dessa handlingar ska inte lämnas till några andra personer.

§ 4 Priser och betalning

1. De mottagna beställningarna ska uppfyllas till listpriserna som gäller leveransdagen. Dessa priser ska anges tillsammans med omsättningsskatt som infördes genom lag.

2. Vid ökning av kostnader för inköp av råvaror och material, produktionskostnader, skatter, arbetskraftskostnader och ytterligare lönekostnader, samt energikostnader och miljökostnader har vi därför rätt att öka priser ensidigt (§ 315 BGB), om mer än två månader har gått sedan avtalets ingående till leveransdatumet. Sådan ökning bör uteslutas om prisökningen under dessa omständigheter kompenseras av prisminskningen av andra faktorer som gäller total leveranskostnad.

3. Om parterna inte kommer överens om något annat, skall inköpspriset betalas i euro till en av våra bankkonton inom 10 dagar efter leveransen. Vid avtalsbrott ska vi debitera dröjsmålsränta som är 8% högre än den gällande basräntan och förbehålla oss rätten att kräva ytterligare skadestånd.

4. Om inte annat avtalats skriftligt, kommer vi att ange priser som fastställs av leverantörsfabrik, excklusive förpackningspris och lämplig moms som betalas utöver det. Förpackningskostnader debiteras särskilt.

5. Huruvida betalningen sker i tid beror på när vi mottar betalningen. Betalningar sker utan utgifter och extra kostnader.  

6. Skatter och avgifter, inklusive punktskatter, registreringsafgifter eller inspektionsavgifter, fraktkostnader eller transportkostnader, samt vanliga transportkostnader ingår inte i priset och betalas av kunden. Vi är inte skyldiga att nämna att sådana kostnader kan uppstå. Alla våra erbjudanden ska förstås så att det är vår kund som betalar de ovannämnda kostnader utan att ingå ett särskilt avtal.

 

§ 5 Leveranser och frakt

1. Den leveranstiden som erbjuds oss är bara en underfärlig leveransperiod såvida inte annat överenskommits. Leveransdagen är en dag när produkten lämnar fabriken eller lageret; om varorna inte skickas, skal anmälan om vår beredskap vara tillräcklig.

2. Man kan leverera varor mer är den förbestämda kvantiteten eller leverera otillräcklig mängd varor, vilket är typiskt inom industrin.

3. Om kunden inte accepterar varan i tid, har vi rätt att skicka den enligt vårt egn godfinnande på kundens bekostnad eller (om inte annat är möjligt) förvara varan utomhus om det inte finns något annat sätt. I detta fall tar vi inget ansvar för oavsiktligt förlust, förlust eller skador på produkten.

4. Vid förekomst av force majeure och händelser som gör leveransen betydligt svårare eller omöjlig, vilket också inbegriper efterföljande driftsproblem, brist på transportmedel, blockering eller begränsning av transportvägar osv., även om dessa omständigheter står inför våra leverantörer eller deras underleverantörer, har vi rätt att fördröja leveransen för perioden då denna fördröjning fortsätter eller att säga upp avtalet med hänsyn till den delen av avtal som ännu inte har utförts utan att vara skyldiga att betala skadestånd. Kunden har rätt att säga upp avtalet med hänsyn till avtalets ouppfyllda del genom att förlänga avtalet i förväg, om avbrott i leveransen och underhåll bevarar mer än 2 månader och är kunden därför inte längre intresserad av leveransen enligt köpeavtalet. Kunden får inte göra övriga krav, särskilt skadeståndskrav.

5. Vid bristande av avtalad leveransperiod eller leveransdatum på grund av anledningarna som inte besrkivs i paragraf 5, har kunden rätt att informera oss i skriftlig form om en rimlig ytterligare period. Om vi inte levererar varor innan en ytterligare period löper ut, har kunden rätt att säga upp avtalet på grund av fördröjd leverans.

6. Vi bekräfter inte fördröjningen så länge som kunden har utestående skyldigheter till oss, t.ex. skyldigheter enligt andra avtal.

7. Om inte annat avtalats, ska varor lastas och transporteras utan försäkring från lageret eller lageret för utfärdande och leverarns av produkter under kundens ansvar. Kunden kan ingå ett försäkringsavtal för leverans om han vill. Det är kunden som betalar dessa kostnader.

8. Varor transporteras från fabriken, externt lager eller av tredje parter som vi har godkännt, om inte annat avtalats. Vi förbehåller oss rätten att välja transportväg och transportmedel. Vi kommer emellertid att sträva efter att ta hänsyn till kundens önskemål när det gäller fraktemetod och fraktväg; kunden ska betala några ytterligare och eventuella kostnader även om man har kommit överens om kostnadsfri leverans.

9. En klumpsumma ska debiteras från kunden för varuleverans.

10. Kunden ska bekräfta köpeavtalets föremål vid leverans.

 

§ 6 Riskens övergång vid leverans

Oavsett kostnadsbördan övergår risken till kunden när varan lämnar vår fabrik eller överlämnas till kunden, speditören, transportören eller annan person eller institution på fabriken eller transportlageret. Detta gäller oavsett varor skickas från platsen för utförande av avtalet eller den personen som betalar kostnader. Om man har kommit överens över varuleveransen med kunden eller hans representant, övergår risken senast vid utgången av den andra dagen efter anmälan att varor är färdiga för leverans skickas. Om vi deltar på något sätt i lastningen, då agerar vi bara som kundens representanter.

I alla andra avseenden gäller INCOTERMS med senaste ändringar.

 

§ 7 Äganderättsförbehåll

1. Vi förbehåller oss rätten på de levererade varorna (hädanefter kallade “Behållna varor”) tills kunden uppfyller alla krav i samban med affärsrelationer mellan oss, inklusive alla möjliga omständigheter.

2. Till kunden får rätten måste han hantera de inköpta varorna med försiktighet. Särskilt måste han egentligen försäkra dessa varor på han egen bekostnad mot stöld, skador orsakade av brand och översvämning med tanke på deras ersättningskostnad.

3. Behandling, bearbetning och införande av behållna varor sker till vår fördel (där agerar vi som tillverkare) i den mening som avses i § 950 BGB utan att binda oss. De bearbetade eller behandlade varora och varorna som hänvisar till våra produkter ska betraktas som behållna varor enligt dessa villkor. Om behållna varor bearbetas, blandas med eller oskiljaktigt blandas med varor från andra tillverkare eller kombineras med sådana varor, får vi gemensam äganderätt på det nya objektet med tanke på förhållandet mellan fakturavärdet av behållna varor och fakturavärdet av andra varor som används vid bearbetning eller blandning. Om kunden får exklusiv äganderätt på det nya objektet, skal avtalsparterna komma överens över att kunden har gemensam äganderätt på det nya objektet i förhållande med fakturavärdet av de bearbetade, kombinerade eller blandade behållna varorna och förvarar den för oss utan kostnad.

Den gemensamma äganderätten gäller för behållna varorna enligt dessa villkor.

4. Vid försenad betalning har vi rätt att säga upp avtalet med kunden och hämta varor tillbaka. Kunden måste återvända varor. Vi förbehåller oss rätten att begära skadestånd.

5. Kunden har rätt att återförsälja de behållna varorna i sin löpande verksamhet. Annan användning av objektet, särskilt pantsättning eller säkerhetsöverlåtelse, är förbjuden. Om tredje kund inte betalar behållna varor omedelbart vid återförsäljning, måste kunden återförsälja dessa varor endast med bevarande av äganderätt. Återförsäljningsrätt på behållna varor gäller inte längre om kunden slutar betala eller försenar betalningar.

6. Genom en säkerhet ska kunden tilldela oss alla fordringsrätt med avseende på behållna varor som uppstår vid lagliga eller olagliga återförsäljning eller på grund av andra rättsliga grunder. Vi godtar utrtryckligen överlåtelse.

 

§ 8 Garanti och anmälan om defekter i varor som skickas av köpare

1. De levererade varorna ska inspekteras strax efter mottagandet. Man måste skicka en skriftlig anmälan om bristen på varor och/eller andra tydliga defekter i varor inom 7 kalenderdagar från mottagandet av varor. Anmälan om defekter i de levererade varorna som skickas av köpare till säljare ska i alla fall innehålla en detaljerad defektbeskrivning. Man måste också informera oss i skriftlig form om dolda defekter inom 7 kalenderdagar från upptäckten.

2. Inga krav kan göras vid sen anmälan om defekter i varor.

3. Vid en effektiv anmälan om defekter ska kunden på vår begäran bekräfta varukvalitet med hjälp av en oberoende expert. Krav med avseende på defekter i varor ska ignoreras om kunden eller hans underleverantörer inte ger oss möjlighet att inspektera dessa defekter på platsen och resultat av expertutvärdering omedelbart och på vår begäran. Alla krav med avseende på defekter ska ignoreras om varor fortsätter att användas strax efter att defekter har upptäckts (förutsatt att våra varor fortsätter att blandas med varorna från andra tillverkare), nämligen tills vi (SP Automotive GmbH) eller våra leverantörer börjar produktionen av varor. Samtidigt måste kunden nämna produktköparna till vem varorna levereras.

4. Vi tar inget ansvar för konsekvenser som orsakas av felaktig produktanvändning eller bristande efterlevnaden av våra användarinstruktioner.

5. Som svar på anmälan om defekter tar vi hand om antingen kostnadsfri reparation eller ersättning av defektiva varor efter vårt egna godfinnande (leverans av annan vara till köpare istället för den defektiva produkten). Om defekten kan inte elimineras av skäl som vi är ansvariga för, kan kunden säga upp avtalet eller sänka priset på varorna. Inget skadeståndskrav ska göras.

6. Perioden för skadeståndskrav löper ut inom 12 månader efter varor levereras till kunden. Den rättsliga begränsningsperioden gäller rätten för ersättning för skador vid bedrägligt uppsåt och grov vårdslöshet och om det finns kroppsskador, hot mot liv och hälsa som orsakas av bedrägligt uppsåt eller grov vårdslöshet av användarens fel.

7. Skadeståndskrav ska inte betraktas även om det finns en obetydlig avvikelse från den överenskommna kvaliteten, en obetydlig försämring av användbarheten, ett naturligt slitage och en skada orsakade av felaktig eller försumling behandling, överdriven användning, användning av olämplig utrustning, otillfredsställande byggnasarbete, olämplig mark eller särskilda externa faktorer som inte beskrivs i avtalet efter överföringen av risken. Om kunden eller tredje person utför idrifttagning (reparationsarbete) eller gör ändringar på felaktigt sätt, skal krav för dessa defekter och deras konsekvenser inte betraktas.

8. Kunden ska ta ansvar för alla möjliga krav mot oss som orsakas av möjliga kränkningar av rättigheter av tredje parter som ett resultat av import eller användning av levererade varor om inte det orsakas av vårt bedrägligt uppsåt eller vår grov vårdslöshet.

9. Produktinformation som finns i våra publikationer inte beskriver produkternas kvalitet. Kvalitet, lämplighet, kvalifikation och funktion, samt användningsområde av våra produkter ska bestämmas endast av produktbeskrivning som ligger till grund för köpeavtalet. I alla fall kan det finnas avvikelser som är typiska inom industrin, om inte annat skriftligen anges. På grund av det stora antalet mark och villkor på objekt ska kunden/användaren inte befrias från sin skyldighet att inspektera våra material ordentligt på eget ansvar för lämplighet att användas som avsett på objektet och att bearbetas på en specifik teknisk nivå.

 

§ 9 Andra ansvarsområden

1. Det finns inget ansvar för indirekt skadestånd.

2. Vårt ansvar på alla avtalsbaserade eller övriga juridiska grunder ska begränsas av dubbel köpeskilling.

3. Uteslutning och begränsning av ansvar i enlighet med Civillagen och Produktansvarslagen gäller inte för avsikt, avtalsgarantier och olbigatoriskt ansvar.

4. Vi tar inget ansvar för juridiska eller materiella skador som vår kund lider på grund av utländska patent eller regler för skydd av industriell äganderätt vid återförsäljning eller användning av våra produkter.

5. Vi tar bara dotteransvar för varor och material som distribueras av oss. I detta fall ska vi överföra all krav som vi har mot en respektive tillverkare och / eller en underleverantör till kunden.

 

§ 10 REACH

I enlighet med Artikel 37.2  i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr. 1907/2006 om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen (REACH-förordningen), om kunden informerar oss om användning som kräver att uppdatera rapporten om registrering eller kemikaliesäkerhet eller utför en annan skyldighet i enlighet med REACH-förordningen, ska kunden betala alla dokumenterade kostnader. Vi tar inget ansvar för förjdröjningar i leverans som orsakas av offentliggörande av informationen om denna användning och av uppfyllande av våra skyldigheter i enlighet med REACH-förordningen. Om is syfte att skydda hälsa och miljö är det omöjligt att ange denna användning som en identifierad användning och om kunden, i trots av våra råd, kommer att använda varorna på ett oönskat sätt, har vi rätt att säga upp avtalet.

 

§ 11 Jurisdiktion, styrande lag

1. Domstols behörighet i alla tvistemål som uppkommer från avtalet ska vara vårt huvudkontor Urmitz, 56220.

2. Endast lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland med undantag av FN: s konvention om internationell försäljning av varor (CISG) ska vara av kritisk betydelse.

Om vår beställningsbekräftelse innehåller en klausul som anges i INCOTERMS, skal respektive INCOTERMS i sin senaste version gäller för denna klausul, om inte annat anges i vår beställningsbekräftelse.

bottom of page